Regulamin

 

Regulamin Sklepu Internetowego e-fortepiano.pl 

Definicje:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1.  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 3.  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego e-fortepiano.pl;

 4.  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-fortepiano.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy e-fortepiano.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

Informacja o Firmie

Sklep internetowy działający pod adresem www.e-fortepiano.pl prowadzony jest przez firmę Brikbau z siedzibą w Kórniku przy ulicy Śremskiej 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 4301/2008 prowadzonego przez Burmistrza Gminy Kórnik, NIP 972-100-85-80, REGON 634499595, e-mail: fortepiano.net@gmail.com, nr faxu 61-623-21-78, nr telefonu 503-987-705.

 

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.e-fortepiano.pl są przetwarzane przez firmę Brikbau z siedzibą w Kórniku przy ulicy Śremskiej 27, która jest ich administratorem. 

2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

a) realizacji umowy

b) informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.e-fortepiano.pl, jeśli klient wyrazi na to zgodę

c) innych wymaganych przez obowiązujące przespisy np. obsługa zwrotów, reklamacji czy sporządzanie dokumentacji podatkowej.

2.Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, do czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia.

3. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w e-fortpiano.pl nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba, z którą można kontaktować się pod adresem brikbau@gmail.com lub przesyłając korespondencję na adres firmy Brikbau.

4. Zgoda, o której mowa w pkt. 2b może być w każdej chwili wycofana przez przesłanie odpowiedniej korespondencji na adres fortepiano.net@gmail.com

5. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne dle realizacji zamówienia.

6. W ramach działalności firmy, dane osobowe Uczestników zostaną ujawnione podmiotom trzecim, takim jak biuro rachunkowe, firmy świadczące usułgi wysyłki, dostawcy usług utrzymania strony internetowej.

7. Podmioty wskazane w pkt 6 są zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetrwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez firmę Brikbau.

8. Klientowi sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żadanie ich usunięcia lub przeniesienia.

9. Klientowi sklepu, w każdej chwili, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO)

 Ceny

1.Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.e-fortepiano.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN), zawierają podatek VAT. 

 

Zamówienia

 1. Sklep internetowy www.e-fortepiano.pl umożliwia Klientom składanie zamówień towarów dostępnych w sklepie internetowym www.e-fortepiano.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.

 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.e-fortepiano.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.e-fortepiano.pl, a następnie dokonać wyboru towaru, podejmując stosowne, kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Przejdź do potwierdzenia” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, adresu dostawy, ew. danych billingowych, kosztów dostawy, wybranej formy płatności, wybranej formy dostawy.
  W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Przejdź do potwierdzenia”. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z e-fortepiano.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.e-fortepiano.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika K-EX oraz Poczty Polskiej S.A.

 2. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 3. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 4. Na czas otrzymania przesyłki składa się:- czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)- czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 5. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny oraz warunki udzielonej gwarancji. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

 6. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zaleca się sporządzić protokół szkodowy.

 7. Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest faktura vat, która zostanie Klientowi dostarczona w formie elektronicznej lub dołączona do przesyłki.

 

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

  1. Przed wydaniem towaru klientowi - Przelewem na rachunek bankowy firmy Brikbau (Bank ING 52 1050 1520 1000 0090 4143 2650)

  2. W momencie odbioru towaru - Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

2. Firma Brikbau może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Brikbau jako przyjęte do realizacji i spełniające wszelkie dodatkowe wymogi związane z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody, które są związane z oferowanymi przez nas produktami bądź zawartymi na stronie informacjami, w tym za jakiekolwiek szkody wtórne, przypadkowe, pośrednie, szczególne, wynikowe, karne lub ekonomiczne (w tym: utraty przychodów, korzyści, kontraktów, klientów, interesów lub transakcji handlowych bądź przewidywanych oszczędności), nawet wtedy, gdy zostaliśmy powiadomieni o możliwości powstania takich szkód. Klient potwierdza i zgadza się, że powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują nawet wtedy, gdy odpowiednie odszkodowanie nie rekompensuje poniesionej szkody. Całkowita odpowiedzialność naszej firmy za bezpośrednie szkody jest ograniczona do 100% kwoty rzeczywiście zapłaconej przez Klienta za zakupione produkty.

 

Zwrot towaru przez Klienta

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przed odesłaniem towaru, należy pisemnie skontaktować się ze Sprzedającym.

 2. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia.

 3. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

 4. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

 5. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Klient.

 

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego e-fortepiano.pl

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki (list polecony ekonomiczny lub inny ustalony pisemnie ze Sprzedającym) pokrywa firma Brikbau. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez sklep, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.  Przed odesłaniem towaru, należy pisemnie skontaktować się ze Sprzedającym.

 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym wskazane jest wypełnienie formularza reklamacyjnego (druk przesyłany, na życzenie, drogą mailową).

 3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.

 4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

 5. Towar powinien zostać przysłany kompletny. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne.

 6. Sklep e-fortepiano.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 7. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kopię dokumentu sprzedaży. W przypadku ich braku firma Brikbau rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w sklepie e-fortepiano.pl

Reklamowany towar prosimy wysyłać na adres: 

Brikbau Anna Nowacka 
ul. Śremska 27 
62-035 Kórnik

 

Postanowienia końcowe

 1. Firma Brikbau ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

 2. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi (nie dotyczy sprzedaży towarów przedsiębiorstwom).

 3. Zgodnie z art 8 ust 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych sklepu e-fortepiano.pl jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

 4. Korzystanie ze sklepu internetowego e-fortepiano.pl możliwe jest pod warunkiem użycia przeglądarki internetowej np. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome lub innych, do otwarcia przesłanej drogą elektroniczną faktury vat wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

 5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.e-fortepiano.pl

 6. Złożenie zamówienia w sklepie e-fortepiano.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 7. Regulamin Sklepu Internetowego e-fortepiano.pl nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Spory rozstrzygane są przez sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy, według przepisów prawa polskiego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem e-fortepiano.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem e-fortepiano.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Brikbau.